Objektive  F1,3/2,8-11mm DC-Objektiv/var. Brennw. Fokus-Konstanthaltung, 1/3" CS                                                                       
  F1,3/7,5-50mm DC-Objektiv/var. Brennw. mit Fokus-Konstanthaltung, 1/3" CS